Tilbage

Ghana Society for the Physical Disabled

Organisation:

Dansk Handicap Idræts-Forbund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2007

Projekt slut:

30.06.2009

Beviliget beløb:

543.921,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Ghana Society of the Physically Disabled (GSPD)

Overordnede mål :

Den overordnede målsætning er vha. idræt at styrke fysisk handicappedes forhold i Ghana. Dette gælder både den enkelte udøver og dennes empowerment, men også for handicappede som gruppe gennem synliggørelse i det omgivende samfund. Handicappede skal omfattes som en resurse og ikke som en belastning for samfundet, hvilket betyder bekæmpelse af fattigdom!

Umiddelbare mål :

At styrke den nyligt nedsatte sportskomite under GSPD(Ghana Society for the Physical Disabled) gennem at støtte kapacitetsopbygning i såvel organisatorisk, fagligt som administrativt. Mere konkret handler det om at uddanne og opkvalificere trænere i hele Ghana i 4 forskellige idrætsgrene. Sideløbende skal sportskomiteen uddannes bredt indenfor idrætspolitik, dvs. demokrati/forenings dannelse, deres placering og rolle i GSPD, deres rolle i forhold til Sportscouncil i Ghana, konfliktløsning, fundraising, retningslinier i forhold til uddeling af midler lokalt/regionalt i Ghana.

Målgrupper :

Målgruppen er personer i og omkring sportskomiteen og aktive eller potentielle trænere fra alle 10 regioner i Ghana. Der tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder og et min. på mindst 2 kvinder fra hver region! Endvidere skal bestyrelse og generalsekretær være repræsenteret på workshoppen sammen med repræsentanter fra den nationale sportscouncil hvor GSP arbejder på at få et sæde mere til et medlem af sportkomiteen. Lokale politiske repræsentanter inviteres også til at overvære de 5 workshop. Sidst men ikke mindst arrangerer vi en endags workshop for læger m.fl. som arbejder med, eller i fremtiden skal arbejde med rehabilitering af handicappede i Ghana. Ifølge en nylig rapport udarbejdet af GSPD,s nedsatte Sportswing er der 390 handicappede idrætsudøvere i Ghana. Et delmål kunne være at få dette tal hævet til 1000 i løbet af projektperioden.

Resume:

Det overordnede mål for projektet er gennem samarbejde med GSPD( Ghana Society for the Physical Disabled) at anvende idræt for handicappede til at forbedre handicappedes generelle forhold i Ghana i. For den handicappede vil deltagelse i idræt betyde større empowerment, og for samfundet vil det betyde en større accept af de handicappede, så de ikke alene bliver betragtet som en belastning, men også som en ressource. Det giver mulighed for at deltage aktivt i samfundet på mere lige vilkår og kan dermed bidrage til fattigdomsbekæmpelse blandt handicappede i Ghana, en gruppe der på mange måder er marginaliseret. Idrætten skal i denne sammenhæng ses som både et mål for den enkelte udøver og som et middel til at kunne deltage og hermed bidrage til samfundets udvikling. Det sker bl.a ved at lære om den grundlæggende demokratiopfattelse, som præger den danske foreningsdannelse, og som i høj grad er en rød tråd igennem dette projekt.