Tilbage

Bæredygtigt miljø og lokal udvikling i fattige boligområder, Kisumu

Organisation:

VedvarendeEnergi

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.09.2004

Projekt slut:

01.04.2004

Beviliget beløb:

56.531,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Resume:

Den hurtige urbanisering i Kenyas store byer har blandt andet medført store miljøproble-mer. Befolkningstilvæksten skaber et enormt pres på vandforsyning, kloak- og sanitetssy-stemer og affaldsindsamling. Problemerne føles værst for den fattigste del af befolknin-gen, der tvunget af deres sociale omstændigheder må bo i de mest forurenede områder. Det er projektets mål at styrke beboerne og deres organisationer i de fattigste bykvarterer til at identificere, planlægge og gennemføre miljøforbedringer i deres boligområde. Kon-kret vil projektet gennem inddragelse af beboerne i miljøarbejdet skabe en større bevidst-hed og miljøets betydning for deres levevilkår, samtidig med at nærmiljøet forbedres. Pro-jektet ligger indenfor Agenda 21 tankegangen og det er også målet med projektet at de indhøstede erfaringer skal udbredes til andre byområder i Kisumu og andre kenyanske byer og at beslutningstagere hos centrale og lokale myndigheder skal påvirkes i deres indsats overfor miljø- og fattigdomsproblemer i Kenyas byer.