Tilbage

Learning garden as tool for development - Education, livelihood and capacity builiding together with stigmatized children and youth in Lebanon

Organisation:

Zaher - Grow to Learn

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.05.2019

Projekt slut:

15.10.2020

Beviliget beløb:

489.959,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Lebanon

Lokale partnere:

  • Buzuruna Juzuruna
  • The Food Heritage Foundation

Overordnede mål :

Zaher har til formål at fremme uddannelse og livelihood særligt blandt ikke-libanesiske børn og unge i Libanon, der befinder sig i en yderst prækær situation i landet. For at børn og unge skal kunne blive fremtidsborgere, er det afgørende for deres livssituationer, deres samfund, landet og regionen som helhed, at disse mennesker ikke bliver efterladt men støttes til at kunne hjælpe og forsørge dem selv. De deltagende børn og unge deltager ikke kun i dyrkning af haverne. Gennem deres arbejde kommer de også aktivt til at være med til at dyrke og støtte deres lokalsamfund. Dette vil blive forstærket af havenes innovations- og iværksættermuligheder - både ved at der kan produceres varer fra havernes afgrøder (der kan sælges på lokale markeder) og ved at træne ældre deltagere / frivillige / personale / forældre til at være plejere, vejledere og undervisere til kommende nye deltagere. Zaher har til formål at være med til at opbygge kapacitet til at udføre systematisk arbejde med at udvikle, oprette og undervise i disse skolehaver hos vores lokale partnerorganisationer og at forbedre deres evne til at tale for en skolehavebevægelse i Libanon. En sådan bevægelse kan være med til at tackle de forskellige sociale og miljømæssige udfordringer i landet.

Umiddelbare mål :

Zahers umiddelbare mål er at styrke de deltagende børn og unges uddannelse og involvering i deres lokalsamfund, ved at øge deres viden om naturen og modstandsdygtighed gennem skolehave aktiviteterne. Skolehave aktiviteterne vil indeholde undervisning i bio-dynamiske, billige dyrkningsmetoder med respekt for traditionelle, lokale dyrkningspraksisser. Derudover vil der være undervisning i sund ernæring, med fokus på hvordan havens afgrøder kan bruges til mad og fødevareprodukter. Viden om miljø, biologiske processer, kompost og genbrug, vejrforhold, insekter og andre temaer relateret til dyrkning vil også inkorporeres i undervisningen. Hver enkelt undervisning deles op i både en praktisk og teoretisk del. Ved at tilbyde børnene og de unge muligheder for indlæring i og med haverne, håber vi at de får nye oplevelser og perspektiver på deres muligheder, der kan være med til at støtte og styrke deres selvtillid og selvværd. Zahers andet mål er at facilitere bæredygtige haver til lokale skoler og/eller lokalsamfund, der som et safe-space styrker den lokale, sociale sammenhæng og aktiverer et rum for læring, innovation og iværksætteri. Viden om havers terapeutiske effekter vil indtænkes i havens design. Havernes aktiviteter som et fælles tredje for de deltagende muliggør et fælles omdrejningspunkt på tværs af alder, køn og etniske, religiøse og andre sociale opdelinger. Haverne indeholder også potentiale for entreprenørskab, idet afgrøderne fra haven kan anvendes i madlavning og som fødevareprodukter, der kan sælges. Derudover er der mulighed for at træne lokale unge og andre i at blive skolehave undervisere. Tredje mål er kapacitetsopbygning i af vores lokale samarbejdspartnere ved at opbygge et libanesisk skolehavenetværk. I netværket kan vores partnere i sparring med hinanden udvikle og systematisere deres viden om og erfaring med skolehave arbejde i den libanesiske kontekst. På sigt skal skolehave netværket styrke vores samarbejdspartneres mulighed for at advokere for udbredelsen af skolehaver i en bredere libanesisk kontekst som en måde at tackle sociale og miljømæssige udfordringer i landet nedefra og op.

Målgrupper :

Den primære målgruppe for skolehave-aktiviteterne er stigmatiserede ikke-libanesiske børn og unge bosiddende i Libanon samt stigmatiserede libanesiske børn og unge fra lokalsamfundet. Vi tilstræber at inkludere grupper af børn og unge på tværs af alder, køn og etnicitet inden for de samme haver. Vores sekundære målgruppe er de lokale arbejdere, undervisere, forældre og frivillige, der gennem ToT vil blive ansvarlig for at opretholde haverne på længere sigt. Den tredje målgruppe er vores lokale samarbejdspartnere, hvis organisationer vil blive styrket gennem skolehave aktiviteterne, og gennem det etablerede netværk, hvor erfaringer og viden udveksles løbende og til slut vil de have mulighed for at blive fortalere for at bruge skolehaver som middel til udvikling på et bredere, nationalt plan. Derudover vil de lokale samfund i Libanon drage fordel af skolehave- aktiviteterne, da deltagerne vil bringe hjemmedyrkede grøntsager og deres viden ('know how') om dyrkningsteknikker tilbage til deres respektive hjem. I alt vil projektet nå mere end 500 personer.

Resume:

Formålet med projektet er at udvikle, kultivere og opretholde fire skolehaver i forskellige udsatte områder i Libanon, i tæt samarbejde med lokale partnere og lokale børn og unge. Der er særligt fokus på at inkludere udsatte børn og unge - primært med flygtningebaggrund. Projektet spænder over 8 måneder i 2019. I projektets startfase i maj, tages der i tæt samarbejde med vores lokale partnere, hånd om outreach, projektdesign, undervisningsmateriale og -plan og design af de fire skolehaver, for at sikre tilpasning til de lokale kontekster. Som en del af forberedelsen lokalt inddrages frivillige fra lokalsamfundende f.eks. personale, forældre eller andre interesserede gennem træningsworkshops (ToTs), så de kan støtte op om projektet undervejs. Til at styrke de lokale partneres arbejde, opstartes et libanesisk skolehavenetværk med workshops og en vidensdelingsplatform, der giver projektets lokale partnere mulighed for at dele viden og erfaring undervejs. Fra juni til oktober etableres haverne i samarbejde med lokale børn og unge fra området, som på ugentlig basis deltager i workshops i skolehaverne med fokus på at stimulere aktivt medborgerskab, at lære om fra jord til bord til jord principperne, blive støttet til selv-hjælp. Haven vil som et grønt og frit helligt etablere trygge, grønne rammer med plads til sameksistens og selv-fordybelse for de deltagende. Efter afvikling af høstfest i haverne i slutningen af oktober, trænes de engagerede lokale frivillige (gennem ToTs) i november og december til at kunne varetage haverne selvstændigt og at kunne videregive denne viden til lokalsamfundet - for at sikre, at skolehaverne fortsat blomstrer og består efter projektets afslutning. Projektet skal foruden aktiviteterne omkring haverne, skabe et stærkt fundament for vores lokale samarbejdspartnere ift. at kunne blive bannerførere for skolehaver i en libanesisk kontekst. Det skal opstarten af det libanesiske skolehavenetværk muliggøre, gennem netværksmøder og vidensudveksling på tværs af deltagende samarbejdspartnere og andre kontaktpersoner. I slutningen af december besøger Zaher skolehaverne, og udfører på denne baggrund evaluering af projektet. De indsamlede erfaringer, perspektiver og den opnåede viden vil munde ud i en 'best practice' pamflet, til nytte og gavn i både en dansk og libanesisk kontekst.