Tilbage

HIV/AIDS forebyggelse for særligt udsatte ugandiske unge

Organisation:

Sex & Samfund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Forundersøgelse

Projekt start:

14.06.2003

Projekt slut:

01.04.2003

Beviliget beløb:

59.979,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Resume:

Forundersøgelsen skal klarlægge følgende: 1. Målgrupper Blandt de udsatte unge, der ikke nås af den hiv-forebyggende indsats af de eksisterende strukturer og programmer i de valgte projektområder, skal der foretages en mere præcis udvælgelse af hvilke grupper, der skal fokuseres på i projektets første fase, og en kortlæggelse af disses særlige behov, herunder en kønsanalyse. Desuden en endelig afgørelse af det geografiske område, som det vil være hensigtsmæssig for projektet at dække. 2. Lokal participation Forundersøgelsen vil finde sted i projektområderne og inddrage målgruppe-repræsentanter og re-præsentanter fra lokalsamfundet i diskussioner om udformning af projektet, herunder sikre deres aktive deltagelse i planlægning og udformning af projektet. 3.Metodeudvikling Forundersøgelsen vil analysere relevante erfaringer fra FPAU og andre udvalgte organisationers eksisterende ungdomsprojekter og hiv-forebyggelse, og herefter nærmere konkretisere hvilke meto-der, der skal anvendes i projektet for: at nå de udsatte målgrupper i det planlagte projekt, herunder hvilke metoder der skønnes særligt egnede til at nå unge kvinder blandt målgrupperne at tilbyde services, som så effektivt som muligt fører til mindre hiv-smitte blandt målgrupperne, herunder hvorledes omsorg og støtte til hiv-smittede kan indgå i den hiv-forebyggende indsats at integrere hiv-forebyggelsesarbejdet i arbejdet for målgruppens seksuelle og reproduktiv sund-hed og rettigheder at koble serviceydelses-aktiviteter med forskning og fortalerarbejde. 4. Kapacitetsopbygning FPAUs behov for kapacitetsopbygning for at effektivisere forebyggelsesarbejdet blandt udsatte unge i målområderne vil blive kortlagt og omsat til aktiviteter relevante for projektet, herunder S&S’ rol-le og inputs til projektet og til FPAUs kapacitetsopbygning indenfor serviceydelser til unge og til fortalerarbejde. Endelig vil forundersøgelsen være en vigtig fælles aktivitet til udvikling af partner-skabet mellem de to organisationer, og afklaring af muligheder for udveksling og gensidig inspirati-on, herunder afprøvelse af nye metoder til involvering af unge i organisationernes arbejde. Anbefa-lingerne fra det fælles studie forud for forundersøgelsen om unges involvering i hiv-forebyggelse vil blive analyseret og indtænkt i planlægningen af projektet. 5. Fortalerarbejde Der vil blive foretaget en foreløbig udvælgelse af de strategiske alliancepartnere for fortalerarbejde for en øget indsats for at nå projektets mål. FPAUs rolle og kapacitet i fortalerarbejdet vil blive af-klaret og aktiviteter til en mere effektiv indsats vil blive planlagt. Endelig vil det blive konkretiseret hvilken dokumentation af erfaringer der skal ske ved projektets udløb og hvorledes erfaringerne spredes og omsættes til: forbedret praksis i FPAU og i S&S’ projekter og hos alliancepartnere. mere effektivt fortalerarbejde for unges ret til et liv uden hiv i begge organisationer. 6. Projektudformning Endelig vil forundersøgelsen iværksætte processer i samarbejde med målgruppe og alle ”stakehol-ders”, der vil give inputs til udformningen af selve projektansøgningen, udarbejdelse af outputs, aktiviteter og tidsplan. De to partnerorganisationer vil fastlægge monitorering og evaluering af pro-jektet på baggrund af fremlagte projekt-guidelines fra S&S.