Tilbage

Parents for change and strengthening of the association of parents of children with learning disabilities in Vietnam

Organisation:

Lev - Livet med udviklingshandicap

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.10.2010

Projekt slut:

30.09.2014

Beviliget beløb:

1.976.467,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Association of Parents of children with learning disabilities in Vietnam

Overordnede mål :

At skabe kapacitet i forældreforeningen til at kunne varetage fortalerrollen i forhold til forældre til børn med udviklingshæmning.

Umiddelbare mål :

At styrke kapaciteten i organisationen for Greater Hanoi samt skabe mindst 100 selvhjælpsgrupper, der er i stand til at samarbejde med lokale myndigheder om blandt andet at analysere og fastlægge forældres behov, og hvordan de lokale myndigheder kan dække disse behov.

Målgrupper :

Kvinderne spiller en stærk og dominerende rolle. 60 % af alle medlemmer er kvinder. Blandt familierne med udviklings¬hæm¬mede er der en overrepræsentation af skilsmisser, hvilket be¬tyder, at kvinden i alt overskyggende grad efterlades alene med det handicappede barn. Resultatet er en kønsbestemt finansiel skævvridning, da kvinder i Vietnam, som så mange steder verdenen rundt, ikke har adgang til ligeløn. Den lavere løn i kombination med et ringe socialt sikkerhedsnet, betyder at en enlig mor er væsentlig ringere stillet. Det overvejes, om der på et tidspunkt i projektet skal inddrages flere mænd, og om der kan opstilles en form for rollemodel for at få fædrene til at engagere sig i deres børns liv.

Resume:

Fortalervirksomhed blandt forældre til udviklingshæmmede samt kapacitetsopbygning af forældre¬organisationen for Greater Hanoi. Forældre til udviklingshæmmede er en udsat gruppe i Vietnam, dels er det at have et udviklingshæmmet barn udsat for megen overtro og mystik, dels er familierne ofte socialt isolerede fra det øvrige lokalsamfund, og de har næsten altid et ringere økonomisk råderum end tilsvarende borgere. Projektet bygger på Landsforeningen LEVs tidligere erfaringer i Vietnam, hvor vi igennem de sidste 9 år har støttet forældrene til at danne selvhjælpsgrupper og lokale foreninger - sidste skud på stammen er en samlet forældreorganisation, der dækker Greater Hanoi med en befolkning på i alt 7-8 mio. mennesker. Det bærende i projektet er understøttelse af et stort antal selvhjælpsgrupper samt undervisning af disse i, hvorledes de kan anvende allerede eksisterende lokale ressourcer til at forbedre deres livssituation. Bag de organisatoriske rammer gemmer der sig en solidaritets- og fortalerorganisering med et meget stort potentiale. Selv-hjælpsgrupperne skal i dialog med de lokale folkekomitéer afdække de konkrete behov, familierne i et givet område har, og omsætte disse behov til lokale udviklingsplaner, som de lokale folkekomitéer kan anvende som styringsredskaber i forbindelse med udviklingen af den sociale service.